Datum uitspraak:6-5-2021
Datum publicatie:6-5-2021
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Dienstverlening
Relevante artikelen:6.3.1, 6.3.3 en 6.3.5
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen over een mogelijke overtreding van de regels inzake geneesmiddelenreclame door IQVIA. De melding betreft een uitnodiging per e-mail gericht aan artsen om deel te nemen aan een onderzoek over ADHD en meer in het bijzonder over de behandeling van ADHD met het geneesmiddel Intuniv van vergunninghouder Shire Pharmaceuticals (hierna: Shire). De melder is van mening dat de vergoeding die in de uitnodiging door IQVIA wordt aangeboden aan de deelnemende artsen niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, nu deze lijkt te worden verbonden aan het aantal uitgeschreven recepten voor het geneesmiddel Intuniv® (guanfacine).
IQVIA is een bedrijf dat onder andere marktonderzoeken uitvoert voor overheden, instellingen en farmaceutische bedrijven. Momenteel voert IQVIA een onderzoek uit onder specialisten (kinderartsen, psychiaters en neurologen) en huisartsen in vijf Europese landen die in de afgelopen 12 maanden Intuniv® (guanfacine) hebben voorgeschreven aan patiënten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens het farmaceutisch bedrijf Shire om meer te begrijpen over deze behandelingsmethode. Het onderzoek is aangevraagd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) bij de Marketing Authorisation Holder (MAH).

Deelnemende artsen wordt een vergoeding aangeboden, die in de uitnodiging als volgt is geformuleerd:
“Deelname aan dit onderzoek duurt ongeveer 10-60 minuten en is bedoeld om informatie te winnen over het gebruik van het geneesmiddel Intuniv. U hoeft dit onderzoek niet in één keer af te ronden en u kunt dit onderzoek doen op het moment dat u het beste uitkomt. Als dank voor de tijd die u aan dit onderzoek spendeert ontvangt u een vergoeding van
• Bankoverschrijving 30 EUR
• IQVIA™ Healthcare Research Partner Program (MasterCard/VISA) 30 EUR
• Gift aan Artsen Zonder Grenzen 30 EUR
+ € 10 per gerapporteerd voorschrift.
Gedurende dit onderzoek zult u gevraagd worden om geanonimiseerde informatie over sommige van uw patiënten te geven voor wie u Intuniv® heeft voorgeschreven in de afgelopen 12 maanden.”


De CGR is van oordeel dat door de formulering in de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek de suggestie wordt gewekt, dat een deel van de vergoeding die aan artsen wordt aangeboden, verbonden is aan het uitschrijven van recepten voor het geneesmiddel Intuniv. Daardoor voldoet de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek niet aan de voorschriften die in het kader van zelfregulering verder zijn uitgewerkt in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (hierna: Gedragscode) van de Stichting CGR, meer specifiek artikel 6.3.1 (met de verleende dienst ontstaat geen andere binding tussen vergunninghouders en beroepsbeoefenaren dan direct verband houdend met de verleende dienst), 6.3.3 (de te betalen tegenprestatie staat in redelijke verhouding tot de te verrichten werkzaamheden) en 6.3.5 (voor onderzoek waarbij Geneesmiddelen zijn betrokken, dat niet onder de reikwijdte van de WMO of het Normenkader niet-WMO-plichtig onderzoek valt, gelden de bepalingen van de Gedragscode onverkort).

IQVIA heeft uiteen gezet dat de vergoeding die voor deelname aan het onderzoek aan de deelnemende artsen wordt aangeboden, voldoet aan de Gedragscode, maar geeft aan dat naar aanleiding van eerdere signalen van derden de uitnodiging die aan artsen wordt verstuurd inmiddels is aangepast. Op aanwijzingen van de CGR is de uitnodiging verder aangepast, zodat geen misverstanden meer zouden kunnen ontstaan over de aard van de vergoeding voor deelname.
Gezien het feit dat de vergoeding die daadwerkelijk wordt aangeboden, voldoet aan de Gedragscode en IQVIA de uitnodiging inmiddels heeft gecorrigeerd, kan worden besloten deze klacht af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door IQVIA van de gemaakte kosten van het Secretariaat.
.