Transparantie

In Nederland gelden gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen (zie paragraaf 7.2 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame).

De farmaceutische industrie werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers aan optimale medische zorg in de vorm van geneesmiddelen en behandelmethoden. Aan dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen geld- en/of goederenstromen verbonden.

Dergelijke financiële relaties staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in brede zin.
In het verleden is echter gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties. Om die reden nam toenmalig minister Klink van VWS het initiatief om te komen tot een transparantieregeling van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. De Stichting CGR heeft in nauw overleg met betrokken partijen gedragsregels opgesteld om die openheid te realiseren. Uitgangspunt is dat een cliënt inzicht moet kunnen hebben in de relaties die tussen arts of instelling en de farmaceutische industrie bestaan.

Centraal register

De gedragsregels openbaarmaking financiële relaties (paragraaf 7.2 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame) voorzien in een centraal register waarin deze financiële relaties worden geregistreerd. Dit register is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Eigen verantwoordelijkheid

Vanuit de overtuiging dat alle betrokken partijen gebaat zijn bij een verantwoorde en betrouwbare gezondheidszorg, hecht de Stichting CGR sterk aan zelfregulering. Deze benadering stelt eisen aan de eigen verantwoordelijkheid van zowel beroepsbeoefenaren als de farmaceutische industrie. Partijen zullen zelf afspraken moeten maken met betrekking tot de openbaarmaking in de betrokken overeenkomsten. Modelbepalingen voor dergelijke afspraken zijn hier te vinden.