Rechtspersoon

Wanneer u als een rechtspersoon of voor een bedrijf een klacht indient, dient de klacht in viervoud bij het secretariaat van de CGR te worden ingediend, met een afschrift aan de partij waartegen de klacht is gericht. U wordt verzocht om eerst contact op te nemen met het secretariaat over het afleveradres.
Ook wordt u verzocht om de volledige klacht per e-mail te sturen naar cgr@cgr.nl.
Tegen besluiten van de Codecommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep. Het beroepschrift dient vergezeld te gaan van alle stukken in eerste aanleg en in viervoud bij het secretariaat te worden ingediend.

Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure kunt u het Reglement raadplegen.