Naleving

Het Reglement CGR gaat ervan uit dat uitspraken bindend zijn voor partijen die aan de CGR zijn onderworpen. De Codecommissie doet schriftelijk uitspraak, waarbij sancties of maatregelen kunnen worden opgelegd. Ten aanzien van bepaalde maatregelen kan de Codecommissie verlangen dat degene aan wie een maatregel is opgelegd, de Codecommissie informeert over de naleving. In geval van rectificatie bepaalt de Codecommissie de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze dient plaats te vinden.

Tegen uitspraken van de Codecommissie staat hoger beroep open. Hoger beroep heeft in beginsel opschortende werking voor de uitspraak in eerste instantie. De uitspraak van de Commissie van Beroep geldt als een in hoogste ressort gegeven bindend advies. Aantasting van de beslissing van de Commissie van Beroep kan uitsluitend geschieden bij de gewone rechter.

Ten slotte is in de werkafspraken met IGJ opgenomen dat de CGR bij de betrokken partijen navraag doet of een uitspraak is nageleefd (monitoring).