Mogelijke gevolgen van niet-naleving

Een uitspraak van de Codecommissie (of Commissie van Beroep) moet worden gezien als een bindend advies dat de betrokken partij bindt. Indien een partij de uitspraak niet (volledig) naleeft, bestaan de volgende mogelijkheden:
  • De “veroordeelde” kan zich richten tot de Codecommissie (en/of de klager) indien blijkt dat een opgelegde maatregel niet (volledig) kan worden nageleefd
  • De klager kan bij de gewone rechter naleving van de uitspraak afdwingen;
  • Indien de CGR constateert dat een uitspraak niet (volledig) wordt nageleefd, zal zij de betrokken partij daarop aanspreken. Als mogelijke maatregel kan de CGR de niet-naleving bekendmaken (naming & shaming), of overeenkomstig de afspraken met IGJ de zaak doorverwijzen naar IGJ;
  • De vereniging die lid is van CGR en waar de betrokken partij is aangesloten, kan verenigingsrechtelijke maatregelen nemen tegen het lid (de Reglementen van de CGR zijn door de verenigingen die de CGR ondersteunen, aangenomen als ledenbindende reglementen). De maatregel die het meest voor de hand ligt, is (tijdelijke) schorsing van het lidmaatschap totdat de uitspraak van de CGR volledig wordt nageleefd.