Klachtenprocedure


1. Wie kan er een klacht indienen bij de CGR?
Een ieder kan een klacht indienen bij de CGR tegen een vergunninghouder (farmaceutische onderneming) of beroepsbeoefenaar (arts, apotheek, voorschrijvende verpleegkundige, physician assistant of drogist). Natuurlijke personen kunnen een klacht geanonimiseerd indienen en het CGR bestuur vragen de behandeling van de klacht over te nemen. Indien de klacht kan worden gezien als serieus signaal van een mogelijke overtreding, dan zal het bestuur aan dit verzoek gevolg geven.

2. Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?
Voor natuurlijke personen zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Rechtspersonen dienen een bepaald griffiegeld te betalen. In de uitspraak van de Codecommissie wordt over het algemeen de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure, inclusief het betaalde griffiegeld door de klager.

3. Hoe gaat de procedure in zijn werk?
De procedure is geregeld in het Reglement van de CGR. Zie verder het onderdeel klachten op de website. Een klacht wordt in ontvangst genomen door het secretariaat. Indien het een klacht is van een natuurlijk persoon, wordt gekeken of sprake is van een serieus signaal voor een mogelijk overtreding van de Gedragscode. Indien dat het geval is, kan het CGR bestuur de verdere klachtenprocedure voeren. De klager wordt daarvan op de hoogte gesteld.

Een klacht van een rechtspersoon wordt doorgestuurd naar de voorzitter van de Codecommissie die beoordeelt of de klacht in behandeling kan worden genomen. De klacht wordt doorgestuurd naar de beklaagde, die de mogelijkheid krijgt schriftelijk verweer te voeren. Nadat het griffiegeld is betaald en het verweer is ingediend, wordt een mondelinge behandeling gehouden voor de Codecommissie. De Codecommissie doet binnen een bepaalde termijn uitspraak. Tegen een uitspraak staat beroep open bij de Commissie van Beroep.


4. Hoe lang duurt een klachtenprocedure?
De duur van de klachtenprocedure hangt af van de aard van de procedure. Een procedure in kortgeding duurt gemiddeld 2 maanden; afhankelijk van de spoedeisendheid stelt de voorzitter van de Codecommissie de termijnen vast. Een bodemprocedure duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden.

5. Als ik het met het resultaat van de behandeling van een klacht niet eens ben, kan ik dan alsnog naar de rechter?
Tegen een uitspraak van de Codecommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep. De CGR beperkt partijen niet om (alsnog) een procedure te voeren bij de gewone rechter.